NCKO rapport

Goede kinderopvang?

Onafhankelijk onderzoek geeft inzicht en bewijst hoog pedagogisch niveau!

Mooie site, goed verhaal.. hoe weet u als ouder of de kwaliteit van de opvang écht goed is en dit de plek is voor u en uw kind?

Altijd Lente biedt al 17 jaar kinderopvang van hoog pedagogisch niveau en bewijst dit door recent onafhankelijk onderzoek. De resultaten van het onderzoek geven een duidelijk beeld van onze manier van denken en werken: veel aandacht voor de kinderen door een sensitief-responsieve houding en, essentieel in deze, goede afstemming met ouders.

Het onderzoek is eind maart afgerond door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek aan de hand van de Kwaliteitsmonitor. Het NCKO is een samenwerking tussen Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen. De monitor kan de pedagogische kwaliteit in kaart brengen aan de hand van structurele kenmerken, de materiële omgeving en uiteraard de vaardigheden van de medewerkers.

Trots zijn de resultaten onlangs gepresenteerd aan onze ouders. De resultaten geven de ouder helder inzicht in de kwaliteit en welke elementen en vaardigheden hier een rol hebben. Het onderzoek bewijst dat kleine opvang de kwaliteit kan leveren waar u als ouder naar op zoek bent. Leest u onderstaand uittreksel of het volledige rapport in PDF. Heeft u vragen over het onderzoek of over onze werkwijze/aanpak? Wij horen graag uw reactie.

Een greep uit de resultaten:

  • 92-100% van de medewerkers scoort ‘hoog’ op de vaardigheid sensitief responsief
  • 100% positief op contact tijdens het haal en brengmoment
  • 41,7% HBO opgeleid

Zo, eens even kijken naar de NCKO uitslag

Het rapport in PDF, download! NCKO Kwaliteitsmonitor

HET VOLLEDIGE ARTIKEL
Onderzoek naar pedagogische kwaliteit kindercentrum Altijd Lente

Onafhankelijk onderzoek door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek weerspiegelt de visie op kwaliteit van Altijd Lente

Altijd Lente biedt inmiddels sinds 17 jaar kleinschalige opvang met veel aandacht voor de pedagogische kwaliteit. Er is veel ruimte voor het individuele kind en zijn/haar ontwikkeling. Essentieel is een goede band en afstemming met ouders.

Altijd Lente heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan in het werken met kinderen en een eigen manier ontwikkeld om de pedagogische kwaliteit te waarborgen. Er ontstond de behoefte om de kwaliteit op een andere manier te toetsen en een onafhankelijk, objectief onderzoek te laten uitvoeren.

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) heeft het eerste kwartaal van dit jaar aan de hand van het instrument ‘de kwaliteitsmonitor’ de pedagogische kwaliteit in kaart gebracht. Er zijn 3 punten onderzocht. Ten eerste de vaardigheden van de medewerkers; welke vaardigheden laten de medewerkers zien op verschillende momenten; worden de kinderen ondersteund en gezien? Ten tweede is er gekeken naar de kwaliteit van de leefomgeving; hoe zien de ruimtes er uit, hoe is het aanbod van het speelgoed? Ten derde is de structurele kwaliteit beoordeeld: wat is de kans dat een kind hetzelfde kind tegenkomt om mee te spelen binnen dezelfde week en hoe vaak ziet een kind dezelfde medewerker terug in hetzelfde tijdsbestek?

Wat verstaan we onder kwalitatief goede opvang? De kwaliteitsmonitor van het NCKO meet alle onderdelen naar algemene maatstaven en toets de resultaten niet aan het beleid en visie van de organisatie.
Altijd Lente is een klein bedrijf en dit heeft gevolgen voor de interpretatie van de gegevens. Een kleine steekproef maakt dat een hoge score het gemiddelde direct naar boven brengt. Dit geldt echter ook voor de slechtere scores. Daarnaast maakt de kleine steekproef een directe vergelijking met andere onderzoeken moeilijk. Interessanter is de vraag: ‘Laten de resultaten zien wat Altijd Lente beoogt te doen?’

Goede opvang valt of staat met de medewerkers op de groep; medewerkers hebben een sleutelrol. Altijd Lente is in haar sollicitatie procedure op zoek naar medewerkers met meer in hun mars dan een MBO 3 diploma; dit kan een talent zijn of kennis. Het onderzoek laat zien dat de verhouding van het opleidingsniveau van de vaste medewerkers op de groepen 58,3% MBO en 41,7 % HBO geschoold is.

Goed geschoolde medewerkers zijn een must. Volgens Altijd Lente stopt het hier niet. Het onderhouden van kennis, het bewust werken volgens richtlijnen van het beleid, zijn continue processen en krijgen veel aandacht in de begeleiding van de medewerkers. Het onderzoek laat zien dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt. Ten eerste zijn er weinig verschillen als het gaat om de sensitieve responsiviteit naar de kinderen toe tussen de verschillende groepen. Ten tweede liggen de scores van de kwaliteit van de leefomgeving op de verschillende groepen ook dichtbij elkaar. Deze kwaliteit heeft betrekking op de onderdelen; halen en brengen, ruimte en inrichting, activiteiten, taal, omgang met kind en programma. Tot slot blijken de medewerkers goed in staat te zijn om de eigen krachten en ontwikkelkansen te benoemen daar deze overeen blijken te komen met de krachten en ontwikkelkansen van Altijd Lente.

Vanuit de visie op de ontwikkeling van kinderen van Altijd Lente, is er veel aandacht en ondersteuning voor het individuele kind op de groep. Medewerkers hebben een sensitieve houding; ze volgen de kinderen en spelen in op wat ze signaleren. De resultaten laten dit uitgangspunt duidelijk zien. De sensitieve responsiviteit komt terug in het onderzoek als vaardigheden met enkel de hoogste scores.
Daar waar eerder de opvang van baby’s op dit punt extra aandacht behoefte (*landelijke meting 2008, rapport mei 2009), is dit voor Altijd Lente anders. De scores zijn zowel op de peuter als op de babygroepen hoog en dit maakt dat Altijd Lente ook voor de baby’s een goede plek is. Een hoge score wordt door de NCKO kwaliteitsmonitor (*2009, blz. 53) dan ook omschreven als een warme belangstelling voor de kinderen en het geven van emotionele steun wanneer kinderen dit nodig hebben.
Verder valt op te merken dat deze vaardigheid ook op lastigere momenten, als het overgangsmoment, waarbij alle kinderen tegelijk aandacht en ondersteuning nodig hebben, deze hoge responsiviteit gewaarborgd blijft.

Medewerker van Altijd Lente hebben goed en regelmatig contact met ouders en zorgen voor een warm welkom voor nieuwe ouders en kinderen. Er is sprake van afstemming tussen wat er thuis gebeurt en op de groep, en maakt dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt en zich kan ontwikkelen. De informatie uitwisseling komt elke dag ruimschoots aan bod tijdens het haal en brengmoment. In het onderzoek komt deze waarde duidelijk naar voren door een maximale score van 100% op alle positieve punten.

Altijd Lente heeft een eigen ‘kwaliteitssysteem’ waarmee ze haar eigen kwaliteit waarborgt en waar nodig bijschaaft en naar een hoger level brengt. Dit jaar is er op de groepen gestart met het ontwikkelen van extra aanbod voor peuters vanaf 3 jaar. Het aanbod is gericht op de ontwikkeling van het zelfstandig denken in groepsverband o.a. aan de hand van de activiteit ‘filosoferen met kinderen’. Er is extra aandacht voor de sociale interacties tussen de kinderen, het zelfstandig leren nadenken met als gevolg een onderzoekende open houding naar elkaar en de wereld om ons heen.
Het NCKO onderzoek geeft tevens deze vaardigheden (ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties) aan als ontwikkelkansen. Altijd Lente breidt de aandacht deze gebieden verder uit voor alle kinderen, door hier gericht op te coachen op de werkvloer o.a. aan de hand van Video Interactie Begeleiding.

De groepen van Altijd Lente zijn gevestigd in oude woonhuizen wat een huiselijke sfeer met zich meebrengt. Altijd Lente kiest voor een rustige uitstraling in de inrichting met veel natuurlijke materialen. Beide punten zorgen dat op een aantal onderwerpen in het onderzoek lager wordt gescoord. Vanuit de eigen visie ziet Altijd Lente een aantal punten dan ook niet als ontwikkelpunten. Om een voorbeeld te geven; Altijd Lente wil actief met kinderen omgaan gedurende de dag en kiest er voor om geen tv aan te bieden. Dit onderwerp ziet AL dus niet als een ontwikkelpunt. Daarnaast zorgt de structuur van de panden ervoor dat een aantal punten moeilijk te verbeteren zijn. De ontwikkelkansen op het gebied van de buitenruimtes en het direct toegankelijk maken van materialen voor de kinderen, worden de komende periode verder bekeken en waar mogelijk verbetert.

Altijd Lente is een vertouwde plek voor het kind en ouder. Belangrijk is dat iedereen elkaar goed kent en er regelmatig contact is. Om deze reden wordt er gewerkt met vaste medewerkers en een kleine vaste invalpool in plaats van een uitzendbureau. Voor de kinderen draagt ook een bekende groep kinderen bij aan het gevoel van veiligheid. Er zijn dan ook afspraken over het ruilen van dagen en een minimale afname van dagen.
In het onderzoek is de structurele kwaliteit gemeten. De stafstabiliteit (kans dat een kind een medewerker weer treft in de week) ligt iets onder het landelijk gemiddelde. Dit is te verklaren doordat Altijd Lente werkt met wisseldiensten per 2 groepen. Dit heeft als voordeel dat zowel aan het begin en aan het eind van de dag er contact kan zijn met de ouder en een medewerker die deze dag zijn of haar kind heeft meegemaakt. Medewerkers maken t.o.v. het landelijk gemiddeld langere dagen waardoor zij voltijd werken in 4 dagen i.p.v. 5. De groepsstabiliteit (kans dat een kind een ander kind weer treft in de week) is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit geeft kinderen eerder een kans om een band op te bouwen met andere kinderen en vriendschappen te sluiten.

Altijd Lente is trots op de uitslag en is hiermee bevestigd in de belangrijke accenten die zij wil leggen en deze duidelijk en op alle groepen naar voren komen. De kracht van Altijd Lente is de sensitief responsieve houding en het goede contact met ouders. Dit maakt Altijd Lente al 17 jaar een warme en goede plek voor kinderen en hun ouders.

*De Kruif, R.E.L., Riksen-Walraven, J.M.A., Gevers Deynoot-Schaub, M.J.J.M., Helmerhorst,
K.O.W., Tavecchio, L.W.C., & Fukkink, R.G., (2009). Pedagogische kwaliteit van de
opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008.
Amsterdam/Nijmegen: NCKO.

*Gevers Deynoot-Schaub, M.J.J.M., Fukkink, R.G., Riksen-Walraven, J.M.A., de Kruif,
R.E.L., Helmerhorst, K.O.W., & Tavecchio, L.W.C., (2009). De NCKO
Kwaliteitsmonitor. Amsterdam: SWP voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008

Het rapport in PDF, download! NCKO Kwaliteitsmonitor.

| woensdag 6 juni 2012 | 1 reactie »

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf