Regulering

Regels, belangen en procedures

Altijd Lente werkt met de Meldcode Kindermishandeling en volgt de aanbevelingen van de Commissie Gunning.

Inspectie

Kindercentrum Altijd Lente wordt jaarlijks gecontroleerd door de Inspectie Kinderopvang van de GG&GD. De beoordeling is terug te vinden op de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Inspectierapport Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 211 – 2018 – in PDF

Inspectierapport Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 148 – 2018 – in PDF

Belastingdienst

De maximale vergoeding vanuit de overheid voor opvang is voor 2019 vastgesteld op € 8,02. Ouders kunnen, afhankelijk van hun inkomen, via de Belastingdienst een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van kinderopvang. Voor meer informatie raadpleeg www.belastingdienst.nl.

Algemene voorwaarden

Altijd Lente volgt de Algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang, waarvan klanten een exemplaar ontvangen bij plaatsing. Op de achterzijde van het opvangcontract worden een aantal aanvullende voorwaarden vermeld. Door ondertekening van het contract gaan ouders akkoord met deze specifieke voorwaarden. Altijd Lente hanteert een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Tijdens afwezigheid, zoals vakanties, blijft de betalingsverplichting gehandhaafd.

Altijd Lente hanteert annuleringskosten na ondertekening van de overeenkomst. De annuleringskosten zijn gelijk aan de kosten van de eerste maand gereserveerde opvang. Na plaatsing hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand volgens de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De termijn van 1 maand gaat in op de dag van schriftelijke opzegging.

Voor Werkende Ouders

Ouders van kinderen bij Kindercentrum Altijd Lente zijn automatisch lid van Voor Werkende Ouders, een belangenorganisatie voor werkende ouders die informeert over nieuws en ontwikkelingen binnen de kinderopvang en fungeert als vraagbaak voor ouders en oudercommissies. De belangen van ouders worden door Voor Werkende Ouders behartigd en er worden regelmatig workshops en trainingen aangeboden. www.voorwerkendeouders.nl

Oudercommissie

Ouders van kinderen bij Altijd Lente worden vertegenwoordigd door de oudercommissie. De oudercommissie heeft een ondersteunende en adviserende rol richting het management van Altijd Lente. Op een aantal gebieden wordt nauw samengewerkt: beleidsveranderingen, prijsbeleid, juridische zaken. Altijd Lente hecht zeer veel waarde aan deze samenwerking. Beide vestigingen hebben een contactpersoon die goed benaderbaar is voor andere ouders. Deze contactpersonen zijn bereikbaar via de vestigingen (zie informatiebord). Of per mail: oudercommissie@altijdlente.nl

Klachten

Wij gaan ervan uit dat klachten intern kunnen worden opgelost. Mocht dit onverhoopt niet is Kindercentrum Altijd Lente aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie is er voor ouders en voor oudercommissies en de uitspraak is bindend. Voor meer informatie zie www.geschillencommissie.nl of www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Een klacht melden kunt u hier: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/klacht-melden/. De aanmelding bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is per 1 januari 2016 onderdeel van de Algemene Voorwaarden Kinderopvang.

Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

De veiligheid van kinderen staat voorop in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Het gaat immers om kinderen in een kwetsbare leeftijdsgroep.

Een werkgever moet vanaf 1 juli 2013 altijd overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs bij aanwijzingen van seksueel of ander geweld door een werknemer.

Wat doet de vertrouwensinspecteur? De vertrouwensinspecteur adviseert werkgevers, werknemers én ouders als zij aanwijzingen hebben dat een werkgever of werknemer in de kinderopvang seksueel of ander geweld tegen een kind gebruikt. De vertrouwensinspecteur adviseert de werkgever, werknemer of ouder wat zij kunnen doen.

Hij kan helpen bij het doen van aangifte of bij het indienen van een formele klacht. De vertrouwensinspecteur onderzoekt niet of een werkgever of werknemer het misdrijf heeft gepleegd. Dat doet de politie. De vertrouwensinspecteur is bij wet uitgezonderd van de plicht om aangifte te doen en heeft een geheimhoudingsplicht. Wat de vertrouwensinspecteur precies doet, hangt af van de melding.

Voor meer informatie;  Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

Het team van vertrouwensinspecteurs bij de Inspectie van het Onderwijs is tijdens kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111.

CAO Kinderopvang en de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers

Zie bijgaand de CAO Kinderopvang en de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers: CAO + functieboek in PDF formaat.

Kindercentrum Altijd Lente

020 - 644 44 32


Vestiging 1 & postadres:
Willemsparkweg 211 H
1071 HC Amsterdam
Registratie 137157587

Vestiging 2:
Willemsparkweg 148 O
1071 HS Amsterdam
Registratie 135535359

Registratienummers Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):
100008283 (211), 10033105 (148)

Kindercentrum Altijd Lente. Al 23 jaar niet zomaar een kinderdagverblijf