Regulering

Regels, belangen en procedures

Altijd Lente werkt met de Meldcode Kindermishandeling en volgt de aanbevelingen van de Commissie Gunning.

Inspectie

Kindercentrum Altijd Lente wordt jaarlijks gecontroleerd door de Inspectie Kinderopvang van de GG&GD. De beoordeling is terug te vinden op de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ook op onze eigen site staan de meest recente rapporten;

GGD inspectierapporten

Belastingdienst

De maximale vergoeding vanuit de overheid voor opvang is voor 2019 vastgesteld op € 8,02. Ouders kunnen, afhankelijk van hun inkomen, via de Belastingdienst een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van kinderopvang. Voor meer informatie raadpleeg www.belastingdienst.nl.

Algemene én aanvullende voorwaarden

Op alle plaatsingscontracten van Kindercentrum Altijd Lente zijn de Algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang van toepassing (English version General Terms and Conditions). Deze Algemene Voorwaarden kunt u vinden in het plaatsingscontract zelf en hier op deze site.

Op alle plaatsingscontracten gelden ook onze Aanvullende voorwaarden Kinderdagverblijf Bloem en Kindercentrum Altijd Lente. Deze aanvullende Voorwaarden kunt u vinden in het plaatsingscontract zelf en hier op deze site. (English version Addiotional Conditions)

Door ondertekening van het contract gaan ouders akkoord met deze specifieke voorwaarden. Altijd Lente hanteert een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Tijdens afwezigheid, zoals vakanties, blijft de betalingsverplichting gehandhaafd.

Annuleringskosten

Altijd Lente hanteert annuleringskosten na ondertekening van de overeenkomst. De annuleringskosten zijn gelijk aan de kosten van de eerste maand gereserveerde opvang. Na plaatsing hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand volgens de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De termijn van 1 maand gaat in op de dag van schriftelijke opzegging.

Voor Werkende Ouders

Ouders van kinderen bij Kindercentrum Altijd Lente zijn automatisch lid van Voor Werkende Ouders, een belangenorganisatie voor werkende ouders die informeert over nieuws en ontwikkelingen binnen de kinderopvang en fungeert als vraagbaak voor ouders en oudercommissies. De belangen van ouders worden door Voor Werkende Ouders behartigd en er worden regelmatig workshops en trainingen aangeboden. www.voorwerkendeouders.nl

Oudercommissie

Ouders van kinderen bij Altijd Lente worden vertegenwoordigd door de oudercommissie. De oudercommissie heeft een ondersteunende en adviserende rol richting het management van Altijd Lente. Op een aantal gebieden wordt nauw samengewerkt: beleidsveranderingen, prijsbeleid, juridische zaken. Altijd Lente hecht zeer veel waarde aan deze samenwerking. Beide vestigingen hebben een contactpersoon die goed benaderbaar is voor andere ouders. Deze contactpersonen zijn bereikbaar via de vestigingen (zie informatiebord). Of per mail:

Klachten

Je kind is bij de medewerkers van Altijd Lente in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van het kind of in de organisatie van de kinderopvang. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als je vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag. Van jouw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een klachtenprocedure.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als je het bespreekt met diegene die het misschien aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding. Als dit de onvrede niet wegneemt kan je een afspraak maken met de klachtcoördinator Wendy Honsbeek. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan dien je een klacht in.

Een klacht dien je schriftelijk (ook elektronisch) in te dienen bij onze klachtencoördinator, Wendy Honsbeek. Een klacht wordt binnen 6 weken behandeld en je ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over jouw klacht.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl

Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

De volgende documenten zijn te downloaden en in te zien:

intern klachtenreglement Kindercentrum Altijd Lente

Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

De veiligheid van kinderen staat voorop in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Het gaat immers om kinderen in een kwetsbare leeftijdsgroep.

Een werkgever moet vanaf 1 juli 2013 altijd overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs bij aanwijzingen van seksueel of ander geweld door een werknemer.

Wat doet de vertrouwensinspecteur? De vertrouwensinspecteur adviseert werkgevers, werknemers én ouders als zij aanwijzingen hebben dat een werkgever of werknemer in de kinderopvang seksueel of ander geweld tegen een kind gebruikt. De vertrouwensinspecteur adviseert de werkgever, werknemer of ouder wat zij kunnen doen.

Hij kan helpen bij het doen van aangifte of bij het indienen van een formele klacht. De vertrouwensinspecteur onderzoekt niet of een werkgever of werknemer het misdrijf heeft gepleegd. Dat doet de politie. De vertrouwensinspecteur is bij wet uitgezonderd van de plicht om aangifte te doen en heeft een geheimhoudingsplicht. Wat de vertrouwensinspecteur precies doet, hangt af van de melding.

Voor meer informatie; Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

Het team van vertrouwensinspecteurs bij de Inspectie van het Onderwijs is tijdens kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111.

CAO Kinderopvang en de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers

Zie bijgaand de CAO Kinderopvang en de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers: CAO + functieboek in PDF formaat.

Al meer dan twee decania is Altijd Lente een begrip in Amsterdam Zuid. Al die jaren werken wij bewust aan een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang waarbij individuele aandacht, cognitieve en creatieve ontwikkeling en de eigenheid van het kind voorop staan. Werken bij Altijd Lente betekent een fijne werkplek, ruimte voor persoonlijke groei aan de hand van structurele begeleiding. Wil je kritisch blijven op je eigen handelen en hierin groeien? Dan is Altijd Lente wellicht een plek waar je je thuis kunt voelen.

Direct gelegen aan het Vondelpark in Amsterdam Zuid, zoeken wij voor een van onze vestigingen:

  • Invalkracht (0-uren)
  • Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en wil je eens komen praten? Graag komen wij in contact met bevlogen pedagogisch medewerksters die wij bij een toekomstige openstaande vacature als eerste kunnen benaderen. Voor het zover is maken we graag eens kennis, je kunt mailen naar of bellen met Wendy Honsbeek (020 – 644 44 32) voor meer informatie.

Heb je een gerichte opleiding en ervaring? Bel voor informatie met Wendy Honsbeek (020 – 644 44 32) of stuur je motivatiebrief met CV naar .

Altijd Lente

Acht jaar lang was Altijd Lente voor onze kinderen (nu 8 en 4 jaar) een ‘thuis’ buiten huis. Een warm

Floor en Eran

warm welcome

I want to write this email to say thank you for your warm welcome from the very first day to

Cesare

a very clear message about their approach to children

We visited a series of creches for our boys . As all parents, we wanted the best for our children

Mylene

petit joyaux

Mes deux filles sont restées plus de deux ans chez Altijd Lente (Willemsparkweg 148). Cette crèche est un petit joyaux,

Kasia

Een tweede huis

Wij hebben onze beiden dochters met veel plezier bij Altijd Lente mogen onderbrengen 2 jaar lang. Een tweede thuis voor

Enrique